Back

Over ons

SCHOOLPROFIEL

Het woord ‘Lucerna’ is afkomstig uit het Latijn en staat voor ‘lichtbron’. Dit is niet toevallig: Lucerna wil het pad van haar leerlingen verlichten. Want succes is niet toevallig!

De Lucerna scholengroep werd in 2003 opgericht met als doel onderwijs aan te bieden waar dynamisme, wetenschap en multiculturaliteit belangrijke troeven zijn. Wij zijn een scholengroep die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of levensbeschouwing. Vanuit onze visie hechten we veel belang aan de verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij, het leren en beheersen van democratische waarden en normen, de ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten. Essentieel in het ontwikkelingsproces is een dynamische leeromgeving, die onze leerlingen op een positieve manier stimuleert om hun kwaliteiten en capaciteiten optimaal te ontplooien

VOOR DE KLAS STAAN
ENTHOUSIAST
OPVOEDEN
PLICHTSBEWUST
BEGELEIDEN
ONZE PASSIE
4863
KOPJES KOFFIES
786
AFGESTUDEERDEN
121
PRIJZEN
48
NATIONALITEITEN

ONZE WAARDEN

MISSIE EN VISIE

Houvast zijn voor de leerlingen

Onze leerlingen begeleiden op de weg naar zelfbewuste, verdraagzame en sociaal verantwoordelijke wereldburgers.

Talent ontdekken en samen ontwikkelen

Samen met ouders en leerlingen borg staan voor een intensieve en brede begeleiding van het kind.

Onze missie is leerlingen begeleiden op de weg naar zelfbewuste, verdraagzame en sociaal verantwoordelijke wereldburgers. Lucerna wil van haar leerlingen goed opgeleide en mondige volwassenen maken die een actieve rol spelen in de voortdurend evoluerende huidige maatschappij.

De weg van kind tot een volwassen persoon is een boeiende en uitdagende reis. De opdracht van de school is om de hen toevertrouwde leerlingen op die reis bij te staan en te begeleiden. Niet om de weg voor hen uit te stippelen, maar om hen de juiste bagage mee te geven zodat ze leren hun eigen keuzes te maken. Zodat ze de kracht hebben om zelfstandig op zoek te gaan naar hun plaats in deze geglobaliseerde en multiculturele wereld, waar grenzen niet meer getekend worden door taal of afkomst en waar wetenschap en technologie zich dagelijks vernieuwen.

In die steeds bewegende wereld wil Lucerna een houvast zijn voor haar leerlingen en ze voorbereiden voor het moment dat ze de schoolbanken verlaten en als mondige, verdraagzame en goed opgeleide wereldburgers het leven tegemoet gaan.

Lucerna staat samen met ouders en leerlingen borg voor een intensieve en brede begeleiding van het kind. Daarin staan een goede beheersing van het Nederlands en minstens twee andere wereldtalen centraal, net als het zich eigen maken van democratische waarden en normen en de groei naar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De leerkrachten van Lucerna zien het als hun opdracht om naast het enthousiast overbrengen van kennis en vaardigheden, ook het eigen talent van elke leerling te ontdekken en verder samen te ontwikkelen. Onder andere op die manier brengen ze de leerlingen bij dat zelfontplooiing een levenslang doel is.

Voor een stabiele ontwikkeling van het kind zijn de drie pijlers van onderwijs erg belangrijk, namelijk: leerkracht-leerling-ouder. Een heldere communicatie tussen deze drie factoren zorgt voor een betere individuele begeleiding van de leerling. De link met de thuissituatie wordt steeds gelegd, zodat de school hierop kan anticiperen en indien nodig het juiste kader voorzien. Het volledig en correct beheersen van het Nederlands is voor Lucerna een must. Taal blijft het belangrijkste instrument om te communiceren met anderen in deze wereld. Naast het Nederlands moeten de leerlingen ook ten minste twee wereldtalen leren. Willen de leerlingen zich de democratische waarden en normen toe-eigenen die de basis vormen voor een multiculturele samenleving, dan moeten zij hier al van achter de schoolbanken mee in aanraking komen. De gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht ras, cultuur, sekse of levensbeschouwing is iets wat men al doende leert. Lucerna zet volop in op de internalisering van deze waarden en normen. Leren samenwerken met anderen is hierbij een belangrijke oefening. Zelfstandig in het leven kunnen staan is natuurlijk belangrijk, maar de mens blijft een sociaal wezen. Door teamwork is een groep in staat om grootse zaken te verwezenlijken. Hierdoor heeft de mens naast een verantwoordelijkheid tegenover zichzelf ook een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Door groepswerken en projecten toont het Lucernacollege de leerlingen dat alle handelingen gevolgen hebben; zowel voor zichzelf als voor anderen. Leren is een levenslang proces en het dient levendig gehouden te worden. Het behalen van een diploma is belangrijk, maar een hoger doel van onderwijs is de zoektocht naar de persoonlijke vervolmaking van iedere leerling. Lucerna stimuleert haar leerlingen om met een open blik naar de wereld te kijken. Een open geest die interesse toont in maatschappelijke ontwikkelingen, wetenschappelijke nieuwigheden en technologische vooruitgang. Lucerna leert haar leerlingen hoe ze samen met deze steeds veranderende wereld zelf kunnen blijven evolueren.

Elk kind is talentvol, zoveel is zeker. Maar niet elk kind krijgt zomaar de kans om zijn of haar talent te ontdekken. De taak van de leerkracht gaat veel verder dan louter het overdragen van kennis; het is ook een zoektocht naar het geniale in ieder kind. Leerkracht en leerling gaan samen op zoek naar dit talent. Zo krijgt iedereen de kans om zijn of haar talent te ontplooien en uit te blinken als persoon.

HISTORIEK

HOE LUCERNA BEGONNEN IS

In 2003 werd de eerste vestiging van het Lucernacollege geopend in Brussel, waar men begon met 20 leerlingen, enkele leerkrachten en een directeur. Het schoolgebouw was nog amper een school en zat in een kantorencomplex, maar de ambities waren groot en zo ook de inzet van alle betrokkenen. Binnen één jaar al was de Lucernaschool uitgegroeid tot vier vestigingen in het secundair onderwijs (te Antwerpen, Brussel, Gent en Genk), met een totaal van 280 leerlingen en werden de doelstellingen van de Vlaamse overheid voor het recht op subsidiering behaald (waarvoor een minimum leerlingenaantal van 250 vereist is). De oprichting van Lucerna was mogelijk gemaakt door de vzw Inrichtende Macht Lucerna, een vereniging van academici en ondernemers. Er was één belangrijk doel: een school creëren waar dynamiek, wetenschap, multiculturaliteit en individuele ondersteuning de onderscheidende troeven waren. Deze doelstellingen zijn gesteund op de drie pijlers van leerling, leerkracht en ouders.

LUCERNA SCHOLEN IN VLAANDEREN

De Inrichtende Macht Lucerna heeft tien scholen in Vlaanderen. drie secundair scholen en zeven basisscholen.
De scholen zijn gevestigd in de provincies Antwerpen, Brussel, Limburg en Oost-Vlaanderen.
Bezoek de individuele schoolwebsites!

ONZE PARTNERS